Loading...
Besøke innsatte 2020-06-19T13:14:46+02:00

BESØKE INNSATTE

BESØKSTIDER

Dag Besøkstid
Mandag 17:30 – 19:00
Tirsdag 17:30 – 19:00
Onsdag 17:30 – 19:00
Torsdag 17:30 – 19:00
Fredag 17:30 – 19:00
Lørdag 10:45 – 11:45 og 16:30 – 18:30
Søndag 10:45 – 11:45 og 16:30 – 18:30

BESØKSTELEFON

TELEFON: 69 21 46 51 E-POST: 8160.besok@kriminalomsorg.no

ÅPNINGSTIDER

Mandag, tirsdag og Torsdag 09.00-11.00

Fengslene returnerer til normalsituasjon

I tråd med den generelle smittesituasjonen, smittesituasjonen i kriminalomsorgen, samt de lettelser som finner sted i samfunnet for øvrig, har KDI i samråd med regiondirektørene besluttet å oppheve flere av de mest inngripende tiltakene fra og med 22 juni 2020. Fengslene skal returnere til normalsituasjon forut for utbruddet av koronaviruset. Dette medfører at midlertidige ordninger og tiltak i forbindelse med virusutbruddet oppheves med enkelte forhåndsregler.

Besøk returnerer til normalsituasjon forut for virusutbruddet. Innsatte og besøkende henstilles til, og er selv ansvarlig for å overholde de til enhver tid gjeldene avstandsregler og hygienetiltak. Barn under 12 år trenger ikke overholde avstandsreglene.

Permisjoner fra fengsel returnerer til normalsituasjon. Kompenserende tiltak i form av utvidet ringetid og kostnadsfri telefontid faller bort. Fjernsamtaler ved bruk av Ipad opprettholdes inntil videre.

Besøkstider: Mandag – Fredag: kl 1730-1900

Lørdag- Søndag: kl 1045-1145 og 1630-1830.

Fysiske besøk som allerede er bestilt vil bli endret til gjeldende besøkstider. Videobesøk som er bestilt går som planlagt.


INFO VEDRØRENDE BESØK I SOMMER

På grunn av lav bemanning i sommer åpner vi opp for bestilling av besøk frem til og med uke 31. Dette må gjøres innen uke 26.
Besøk bestilles som vanlig fra uke 32.
Dette gjelder videobesøk og fysisk besøk.


Halden fengsel åpner forsiktig for ordinære besøk

Jf. skriv fra KDI av 18.05.20. Besøk blir kun nektet når gjennomføringen av besøk vil representere en særskilt smitte eller helsefare, eller når sykefravær i fengslet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. Besøkende må ved bestilling av besøk oppgi om de har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i nærkontakt av mistenkt eller bekreftet smittet av covid-19, er i pålagt karantene eller isolasjon og at de er kjent med FHI sine råd til befolkningen. For å imøtekomme krav om smittevern har Halden fengsel færre disponible rom enn ved normalsituasjon.

Følgende regler gjelder: • Det er forbudt med fysisk kontakt, også for barn. Gjeldene avstandsregler skal overholdes. Ved brudd på kontaktforbud blir besøket umiddelbart avbrutt. • Det er ikke tillatt med mer enn 3 besøkende av gangen grunnet størrelsen på besøksrommene og krav til smittevern. • Besøk blir bestilt på ordinær måte, men besøkende oppfordres til å oppgi opplysninger om egen sykdom, sykdom hos nærstående eller annen særskilt smitterisiko av betydning for å vurdere risiko for spredning av Covid-19. • Det er ikke tillatt å medbringe noen former for gjenstander til besøket. Automater for kjøp av brus, kaffe og søtsaker vil være stengt av smittevernhensyn. • Besøksrommene er nå innrettet med tanke på å avverge smitte, og merket med tydelige skillelinjer til å forhindre spredning av smitte. • Alle besøk vil bli overvåket ved kontinuerlig tilsyn av ansatte for å påse at smitteregler blir overholdt.

Besøkstider: Mandag – fredag 17.30 – 18.30 Lørdag og søndag: 10.45 – 11.45 16.30 – 17.30


Videobesøk

Som et substitutt for fysisk besøk er det nå tilrettelagt for videobesøk med innsatte. Regler for gjennomføringen av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel jfr. Strgjfl § 31 med forskrifter og retningslinjer. Du må være godkjent for besøk i Halden fengsel. Du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Videobesøk kan bestilles 14. dager frem i tid.

Bestilling av videobesøk til innsatte i Halden fengsel: Bestilling av videobesøk gjøres dette på mail: 8160.besok@kriminalomsorg.no

Tider for å bestille besøk variere i forhold til avdelingen innsatte sitter på. SE OVERSIKT HER.

Bestilling av videobesøk til innsatte i Halden fengsel, Sarpsborg avdeling: For bestilling av videobesøk til innsatte ved Sarpsborg avdeling, gjøres dette på mail: 8162.sarpsborg@kriminalomsorg.no

.

.


.

.

Besøket er stengt fram til 01.06.2020

KDI besluttet den 13.03.20 at innsattes rett til besøk midlertidig oppheves. Dette for å redusere risikoen for smittespredning i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus. Som et resultat av dette er besøksavdelingen dessverre stengt frem til 01.06.20.

Halden fengsel har måtte fulgt nasjonale råd og pålegg fra våre myndigheter ang restriksjoner for besøk.

«Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet i stabsmøte 13. mars d.å. at innsattes rett til besøk etter straffegjennomføringsloven § 31 midlertidig oppheves. Bakgrunnen for dette er å redusere risikoen for smittespredning i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus.»

• Halden fengsel har innført ekstra ringetid for alle innsatte (fra normalt 20 min til 40 min pr uke). Kriminalomsorgen betaler nå all ringetid for samtlige innsatte. • Halden fengsel har fått tilsendt deler av utstyret som trengs for videosamtaler. Dvs vi har ikke fått det opp å gå pr dags dato. Vi venter på forsendinger fra overordnet myndighet. • Halden fengsel har pr nå klart å opprettholde felleskap i avdeling for samtlige innsatte. Dvs ingen er isolerte pga iverksatte tiltak. • Innsatte får fortsatt gå i butikken og på bibliotek som normalt. • Innsatte har fått økt antall lufteminutter til det dobbelte. Vi har nå to timer fordelt på to omganger i stedet for en time. • Halden fengsel har gått til innkjøp av flere typer brettspill som innsatte kan benytte seg av. • Fritidsavdelingen har laget quiz og sudoku som distribueres til de innsatte som måtte ønske. Fritidsavdelingen har og laget treningsopplegg som er tilpasset å gjøre på cellen. • Kulturbygget vårt er åpent for en og en avdeling sammen med fritidsledere formiddag, og fengselsbetjenter ettermiddag. Blir ikke brukt til fysisk trening ut fra råd kommet fra nasjonale myndigheter. • Helseavdelingen til Halden kommune er operativ. • DPS og prester er på huset og tilgjengelig for innsatte. • Skolen følger opp sine innsatte med oppgaver og innleveringer.

Vi forsøker å finne ytterliggere kompenserende tiltak som kan redusere effekten av endringene i besøk og andre aktiviteter for innsatte – forutsatt at dette er smittevernsmessig og sikkerhetsmessig forsvarlig. Vi har full forståelse for at endringene kan oppleves tyngende for innsatte, samtidig er det vår opplevelse at den store majoriteten av de innsatte har forståelse for at de også må bidra i den nasjonale dugnaden som pågår for å bekjempe/redusere Korona-utbruddet.

For mer informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre spredning av koronavirus se kriminalomsorgens hjemmeside www.kriminalomsorgen.no.

Vær oppmerksom på stengte dager i besøket i kommende måneder:

Mars: 27. Mars stengt fra kl 1400-1930

April: 9. April stengt 10. April stengt 13. April stengt

Mai: 1. Mai stengt 17. Mai stengt 21. Mai stengt

Juni: 1. Juni stengt


Alle besøkende til fengselet må sikkerhetsklareres før besøk kan bestilles. Mindreårige barn må også sende søknadsskjema. (Barn under 15 år vil ikke bli kontrollert hos politiet.)

Besøket er helt stengt HVER onsdag, i tidsrommet mellom kl. 10.45 og 15.00.

Ordinære besøkende:

Søknadsskjema sendes til innsatte for signering på at det ønskes besøk til:

Halden fengsel Innsattes navn Postboks 1094, Sørli 1787 Halden

For søknader til innsatte i Sarpsborg fengsel merkes denne med avd. Sarpsborg.

Besøkssøknaden blir sendt til norsk politi for kontroll av vandel. Når tilbakemelding foreligger vil besøkende få svar pr. post. Man bør påregne 3 ukers behandlingstid fra vi mottar søknaden.

Utenlandske statsborgere må levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadsskjema.

Søknad om besøk (norsk)

Søknad om besøk (engelsk)

Eksterne samarbeidspartnere/foreninger:

Samarbeidspartnere skal som hovedregel ha en kontaktperson i fengselet som hjelper til med klarering og bestilling av besøk til fengselet. Eventuelt kan man ta kontakt på e-post for å få tilsendt taushetserklæring/samtykke til kontroll av vandel- 8160.besok@kriminalomsorg.no

Ofte stilte spørsmål

Når man har fått tilbakemelding om at man er godkjent for besøk kan man bestille besøk på tlf 69 21 46 51 mandag, tirsdag og torsdag fra kl 09.00 til kl 11.00, eller pr e-post 8160.besok@kriminalomsorg.no. E-post besvares alle ukedager i hovedsak mellom kl 09.00 og 13.00. Her må det informeres om innsattes navn, dato og tid for besøk og navn på besøkende. Besøksbestillingen er stengt alle helger og helligdager. Innsatte kan motta ett besøk pr uke. Innsatte med barn under 18 år kan få inntil to besøk pr uke forbeholdt at barn er med på minimum ett besøk. Man kan bestille besøk max 14 dager frem i tid. Besøkende langveisfra med reisevei på mer enn 5 timer en vei, og eksterne samarbeidspartnere er unntatt denne regelen. For Sarpsborg fengsel gjelder følgende: For besøksbestilling ring 69 21 46 00 og velg alternativ 5 for Sarpsborg fengsel. Besøkstider: Tirsdag, torsdag og fredag: 16.00-17.00 17.45-18.45 19.30-20.30 Lørdag og søndag: 09.00-10.00 10.30-11.30 14.00-15.00 15.45-16.45 17.30-18.30
Når du ankommer fengslet er første stoppested slusa. Her må du fremvise gyldig legitimasjon. (pass, førerkort, bankkort) Har du ikke gyldig legitimasjon kan du bli avvist. (Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år) Av sikkerhetsmessige grunner må alle besøkende passere en metalldetektor slik som på en lufthavn. Det vil også bli foretatt stikkprøver med narkotikahund. Ingen slipper inn i anstalten så lenge metallportalen gjør utslag. Vi henstiller derfor besøkende til å unngå tøy med mye metallknapper/spenner og liknende. Unntak: personer som kan dokumentere med legeattest at de har metallgjenstander i kroppen. Møt gjerne 10 minutter før besøkstiden begynner da det kan ta noe tid gjennom sikkerhetskontrollen. Besøkstidene bes respekteres og det er ønskelig at man møter i god tid slik at alle kommer igjennom sikkerhetskontrollen før besøket starter. Kommer man mer enn 15 minutter for sent kan man risikere å bli avvist. Vintertøy, vesker og lommebøker må legges igjen i låsbart skap når man ankommer besøksavdelingens venteområde. Den besøkende tillates kun å medbringe mynter, skapnøkkel og besøksskilt inn i besøksavdelingen. Unntak kan være for eksempel tegninger fra barna, forseglet barnemat til spedbarn/baby, postanvisninger, fullmakter eller andre dokumenter som den innsatte skal kvittere på.
Innsattes egne barn, barnebarn, nevøer og nieser under 16 år skal være ifølge med en voksen under besøket. Andre mindreårige barn tillates ikke inn på besøk. Barn mellom 16-18 år tillates å komme alene på besøk med samtykke fra foresatte.
Den besøkende kan levere inn max 4 aviser/magasiner. Dette avleveres til betjent i slusa før besøket starter. Betjenten kontrollere dette og leverer til innsatte etter gjennomført besøk. Det er ikke tillatt å ta med effekter og brev ved besøk. Dette SKAL sendes pr. post til: Halden fengsel Innsattes navn Postboks 1094, Sørli 1787 Halden Følgende er ikke tillatt inn i fengselet: tobakk, sigaretter, snus, toalettartikler, skrapelodd/tippelapper, mat, tyggegummi og drikke. Unntak: forseglet nan/middagsglass til barn under 1 år.
Kontanter kan ikke mottas ved besøk, men sendes via bankoverføring: Kontonummer: 1506.29.84454 – (mrk. med innsattes navn) Fra utlandet: IBAN NR NO91 15062984454 SWIFT NR DNBANOKK